Jezdím s Andy-auty

Podmínky fotosoutěže „Jezdím s Andy-auty” pro zákazníky

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Obchodní společnost Andy-auta s.r.o. se sídlem Slévárenská 758/2, 370 01 České Budějovice zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 4957, IČ : 62522264, DIČ : CZ62522264, (dále jen „Andy-auta“) organizuje v termínu od 1. 7. 2022 do 30. 9. 2022 (dále jen „Doba konání“) marketingovou kampaň na (dále jen „Kampaň“) a tímto stanoví pravidla a podmínky Kampaně. Pravidla Kampaně jsou k dispozici na internetové stránce www.andy-auta.cz/akce/jezdim-s-andy-auty a v tištěné podobě k nahlédnutí na jednotlivých provozovnách.

1.2. Kampaň je soutěží pro zákazníky Andy-auta a nejedná se o hazardní hru ve smyslu zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách. V rámci Kampaně budou vylosováni níže uvedeným způsobem výherci, kteří obdrží výhru podle pořadí, na kterém se umístili. Výhru nelze v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku vymáhat soudní cestou.

2. ÚČAST V KAMPANI

2.1. Kampaně se může zúčastnit kterákoliv fyzická osoba starší 18 let, která je plně svéprávná a má trvalé bydliště na území České republiky, či právnická osoba, která má sídlo na území České republiky, pokud splní veškeré níže uvedené podmínky a nebudou u ní dány žádné důvody pro vyloučení z Kampaně (dále jen „Účastník“). Podmínky pro účast v Kampani:

 • a) Účastník v Době konání pořídí co nejoriginálnější fotografii s vozem, na který vlastní kupní smlouvu o koupi u společnosti Andy auta na jakékoliv ze svých cest.
 • b) Zákazník je aktivní v komunikaci se spol. Andy auta, tj. společnosti dává aktivně konstruktivní zpětnou vazbu na její služby a spokojenost se souvisejícími produkty.
 • c) Do doby vylosování výherce nedojde ke zrušení kupní smlouvy na dané vozidlo, tj. kupní smlouva uzavřená mezi Účastníkem a Andy-auta na vozidlo, v souvislosti s nímž byl Účastník zařazen do losování, bude stále platná a účinná.
 • d) Neuplatní další slevu či akci v rámci uzavření kupní smlouvy
 • e) Fotografii může do soutěže přihlásit pouze skutečný autor fotografie či být osobou na fotce. Počet nahraných fotografií na uživatele je omezen – 1 soutěžní fotografie.

2.2. Z účasti na Kampani budou vyloučeni ti, kdo:

 • a) Nesplní podmínky pro účast v Kampani, uvedené v těchto pravidlech, včetně podmínek pro předání, převzetí a vyplacení výhry;
 • b) Budou jednat v rozporu s těmito pravidly, se zákonem a/nebo s dobrými mravy a/nebo se dopustí podvodného jednání v souvislosti s Kampaní;
 • c) Uvedou v Kampani nepravdivé nebo neúplné informace;
 • d) Fotografie s rozdílným datem, než je vyhlášená soutěž nebudou zařazeny.
 • e) Jsou v pracovním nebo obdobném poměru vůči Andy-auta, jakož i k osobám s Andy-auta personálně a majetkově spjatým, nebo jsou osobami blízkými vůči těmto osobám v pracovním nebo obdobném poměru.

2.3. V případě vyloučení Účastníka z Kampaně nemá takový Účastník právo na náhradu nákladů či škody, která by mu mohla v souvislosti s dosavadní účastí v Kampani nebo v souvislosti s vyloučením vzniknout. V případě, že by byl vyloučený Účastník výhercem, nemá nárok na vydání výhry; společnost Andy-auta není povinna v případě, že dojde k vyloučení Účastníka, který je výhercem, provést nové losování a určení náhradního výherce.

3. VÝHRY A JEJICH PŘEDÁNÍ

3.1. Výherci, tj. osoby, které získají v rámci Kampaně výhru, budou určeni z Účastníků na základě počtu reakcí u jejich příspěvku, kdy největší počet reakcí znamená první místo. Pro tyto účely anketa poběží v termínu: 1. kolo 1. 7. 2022 - 30. 10. 2022 Do ankety o výhry budou zařazeni ti Účastníci, kteří uzavřeli v minulosti kupní smlouvu na koupi vozidla z Andy auta v hodnotě alespoň 200.000 Kč. Vyhlášení výherců proběhne v den následující po skončení daného kola. Hlasování proběhne veřejně na stránkách Andy-auta. Výherce bude uveden po provedení losování (v rozsahu jméno a příjmení nebo název, obec bydliště/sídla) na facebookové stránce společnosti Andy-auta a současně bude kontaktován ze strany Andy-auta telefonicky nebo elektronickou poštou.

3.2. Výhrou v Kampani jsou ceny podle pořadí na kterém se výherci umístili, tj.:

 • 1. místo = uhrazená servisní prohlídka v hodnotě 6.000 Kč
 • 2. místo = služba čištění vozu mokrou cestou (interiér i exteriér) zdarma v hodnotě 2.500 Kč
 • 3. místo = balíček nanotechnologické ochrany exteriéru a interiéru vozidla

3.3. Podmínkou pro předání výhry je podpis dodatku o pořízení fotografií výherce (jeho zástupce v případě právnické osoby), případně pořízení krátkého videozáznamu výherce (jeho zástupce v případě právnické osoby), ze strany Andy-auta pro marketingové účely. Andy-auta výslovně upozorňuje, že pokud Účastník odmítne pořízení fotografií a/nebo videa dle pokynů Andy-auta, bude automaticky z Kampaně vyřazen a ztrácí tak nárok na výhru.

3.4. Výhry, u nichž nedojde k převzetí do 30 dnů od vyhlášení výherce, či které nebude možné z jakéhokoli důvodu do 30 dnů od vyhlášení výherce předat výherci, propadají bez náhrady.

3.5. Andy-auta si vyhrazuje právo výhru nevydat, pokud dojde do okamžiku vyplacení výhry ke zrušení kupní smlouvy na dané vozidlo, tj. kupní smlouva uzavřená mezi Účastníkem a Andy-auta na dané vozidlo nebude platná a účinná.

3.6. Andy-auta si vyhrazuje právo výhru nepředat obsahuje-li hodnocení od zákazníka hanlivý a jiný agresivní podtext.

4. OSOBNÍ ÚDAJE

4.1. Odesláním soutěžní fotografie dává Účastník, resp. jakákoli osoba, která dané úkony provedla, Andy-auta ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném a účinném znění (dále jen „Zákon“), souhlas se zpracováním svých osobních údajů, v rozsahu zejména jméno, příjmení, e-mailová adresa, kontaktní telefon a adresa bydliště za účelem prověření jeho platné účasti v Kampani a pro další obchodní a marketingové účely Andy-auta.

Účastník tímto zároveň uděluje souhlas Andy-auta k využití elektronického kontaktu pro potřeby šíření obchodních sdělení ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, v platném znění. Účastník současně bere na vědomí, že další účastí v Kampani, zejména tím, že neodmítne své zařazení do losování, projevuje souhlas s využitím svých dalších osobních údajů, zejména data narození a adresy, k prověření jeho platné účasti v Kampani a pro účely losování a předání případné výhry a k použití svého jména a příjmení či názvu a obce bydliště/sídla pro účely zveřejnění výherce na webových stránkách Andy-auta. Tento souhlas se zpracováním osobních údajů je dobrovolný. Odvolání souhlasu je účinné okamžikem doručení Andy-auta a má za následek vyloučení Účastníka z další účasti v Kampani, včetně ztráty nároku na předání výhry, stane-li se tak před jejím převzetím. Účastník má zároveň dle ust. § 12 Zákona právo přístupu k těmto svým osobním údajům a dle ust. § 21 tamtéž právo na vysvětlení, právo na opravu, zablokování osobních údajů, nebo na jejich doplnění či likvidaci.

4.2. Účastí v Kampani, zejména převzetím potvrzení o výhře, dává Účastník souhlas s tím, že jeho jméno a příjmení či název, obec bydliště/sídla, fotografie, slovní projevy a audiovizuální záznamy mohou být použity pro účely propagace Andy-auta, přičemž Andy-auta může zdarma použít veškeré slovní projevy, audio i video nahrávky a fotografie Účastníka (jeho zástupce v případě právnické osoby), které pořídila v souvislosti s pořádáním a vyhodnocením Kampaně a předáním výhry, pro své marketingové účely ve formě reklamy v jakýchkoli médiích, zejména v tisku, rozhlase, televizi, na reklamních poutačích či na Internetu, a to po dobu 5 let od počátku Kampaně.

5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

5.1. Andy-auta nenese žádnou odpovědnost za rychlost ani přenos dat prostřednictvím sítě internet.

5.2. Andy-auta prohlašuje, že není odpovědná za chyby způsobené při přenosu elektronických zpráv.

5.3. Andy-auta si vyhrazuje právo měnit podmínky Kampaně a případně Kampaň zrušit. Změnu nebo zrušení Kampaně oznámí Andy-auta na internetové stránce www.andy-auta.cz/akce/jezdim-s-andy-auty a na facebookové stránce Andy-auta. Nebude-li uvedeno jinak, jsou změna či zrušení účinné okamžikem jejich zveřejnění.

5.4. Účastník nemá právo na náhradu nákladů spojených s účastí v Kampani.

5.5. Tato pravidla Kampaně nabývají účinnosti dnem jejich vyhlášení.

Jsme váš spolehlivý partner

seznam aut

nahoru